ArtCube Nation

Alison Melillo

Aug 02, 2019 06:04

ISO Leadman for Commercial

New York City Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Leadman
Union status:
Non-union
Rate:
$ 450/FLAT
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2019-08-05
End Date:
2018-08-15

Thanks for stopping in!


This is a premium area.

Choose your adventure.

Hx Cxxx,I xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Lxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx:8/6-8/108/12-8/15Txx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx. Txx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx 4 xxx xxxxx. Ix xxx xxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx GREAT xxx xxx!Sxxx xxxx xxxx xxxxxx xx Axxxxx xx [email protected] xx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx. Txxxxx!
Cubot Loading