ArtCube Nation

Cube Bot

Sep 04, 2018 06:27

ISO Studio Space – $1200/mo – 400 sq ft+

New York City Space
0

Space Details

Amenities:
-

Thanks for stopping in!


This is a premium area.

Choose your adventure.

Hx Cxxx, ISO xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxx xxxx. Lxxxxxx xxx: --$1200/xx xx xxxx --400 xx xx.+ --Mxxx Hxxx Sxxx Sxxx --Mxxx Bx xx Gxxxxx Fxxxx xx Hxxx Fxxxxxx Axxxxx --Ixxxxxx xxx Wxxx xxx Pxxxx Axxx (Hxxx xx Oxxxxxx Sxxxx xxx Sxxxxxxx, xxx.) --Oxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx Gxxxxxxxxx/LIC xxxxx. --Cxxxx xx Sxxxxx x xxxx xxxx. Ixxxxxx xxx xxx L. (Wx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx...!) --Mxxx-Ix ASAP Axx xxxxx xx x xxxx xxxx? Txxxx xxx!
Cubot Loading