ArtCube Nation

Feb 28, 2018 10:45

Production Designer for Reality Series

Los Angeles Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Negotiable:
No
Kit Fee:
No

Thanks for stopping in!


This is a premium member area.

Choose your adventure.

Sxxxxxx x Pxxxxxxxxx Dxxxxxxx xx xxxx xxxx x "Mxxxxx Mxxxxxx" xxxxx Rxxxxxx Sxxx. Txxxx: "Cxxx" xxxxx... "Txx Mxxx" xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx. Txxx xx x xxx-Uxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx-xxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxx. Pxxx 3/8-3/11, Sxxxx 3/12-3/15 (3 xxxx Sxxxxxx Oxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 1 xxx xx-xxxxxx). Rxxx $350/Dxx xxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx/xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Pxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xx: [email protected]
Cubot Loading